[Chiến Báo Ngọa Long] Hứa Chử Xanh Lá+Quách Gia VS Tôn Kiên+Văn Sính Xanh Lá