Biển Tiên Đồng - Biển Ngọc Nữ - DLVH Suối Tiên

336.741
Biển Tiên Đồng - Biển Ngọc Nữ - DLVH Suối Tiên
Một đại dương xanh trong lòng thành phố.